Slide #510

Nansenbushu Bankoku Shoka no Zu, Rokashi Hotan [Zuda Rokwa Si], 1710