Slide #510A

Nansenbushu Bankoku Shoka no Zu(Europe ?), Rokashi Hotan [Zuda Rokwa Si], 1710